Algemene Voorwaarden The College en Fashion & Beauty

 
 Algemene Voorwaarden The College en Fashion & Beauty

1.       Algemeen

1.1.   The College en Fashion & Beauty zijn handelsnamen van ColorCrew VOF, geregistreerd bij de KVK te Alkmaar onder nummer 37068483.

1.2.   Daar waar in deze voorwaarden ColorCrew staat vermeld, betreft het feitelijk de handelsnamen The College en/of Fashion & Beauty.

1.3.   De algemene voorwaarden van ColorCrew zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37068483 te Alkmaar.

2.       Inschrijvingsvoorwaarden

2.1.   Aanmelding voor een opleiding of workshop bij The College vindt plaats door middel van inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website van www.the-college.nl of via een ingevuld inschrijfformulier van The College.

2.2.   Inschrijving is definitief als het opleidingsgeld tegelijkertijd bij inschrijving is voldaan (volledig of aanbetaling, afhankelijk van de opleiding) of als er een eenmalige incassomachtiging is aangeboden.

2.3.   Bij inschrijving gaat de deelnemer automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van ColorCrew. Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van ColorCrew of verkrijgbaar per email of post.

2.4.   Degene, deelnemer of bedrijf, die volgens het aanmeldingsformulier als debiteur wordt aangemerkt, ontvangt de factuur.

2.5.   Verdere correspondentie zal rechtstreeks met de deelnemer worden gevoerd. Indien de deelnemer/debiteur de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, dient een ouder of verzorger na inschrijving en machtiging van het opleidingsgeld, een schriftelijke bevestiging met handtekening te doen toekomen aan The College.

2.6.   Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de debiteur/deelnemer per email een bevestiging van de inschrijving.

2.7.   The College kan een deelnemer uitsluiten van deelname als het opleidingsgeld niet tijdig op de rekening van The College is bijgeschreven.

2.8.   De deelnemer verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende opleiding behorende lessen met bijbehorende (huis)regels.

2.9.   Certificering vindt plaats na het door deelnemer naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende opleiding.

2.10. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij een teveel aan inschrijvingen wordt een wachtlijst gehanteerd.

3.       Prijzen

3.1.   Prijzen die vermeld staan gelden per 1 deelnemer en de prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld staat.

3.2.   Prijzen zijn exclusief additionele kosten, zoals thuisstudiemateriaal en modellen.

3.3.   Prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast zonder overleg met de wederpartij.

4.       Betaling

4.1.  Betaling van het opleidingsgeld geschiedt via betaling bij inschrijving door middel van een Ideal betaling of via automatische incasso, waarbij de debiteur The College toestemming geeft het opleidingsgeld van zijn/haar rekening af te laten schrijven. De machtiging wordt verstrekt door de deelnemer/debiteur aan The College, tegelijkertijd met de inschrijving.

4.2.   De deelnemer dient ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening aanwezig is.

4.3.   Per stornering wordt een bedrag van € 25,- in rekening gebracht.

4.4.   The College behoudt zich het recht voor de toegang tot de lessen te weigeren indien het opleidingsbedrag niet voldaan is.

4.5.   In principe is het niet mogelijk om lesgelden contant te voldoen, tenzij anders wordt afgesproken.

4.6.   Het moment van ontvangst van de inschrijving met eventuele (aan) betaling of incasso machtiging bepaalt de datum van inschrijving van de deelnemer. Deze datum is bepalend voor de volgorde van inschrijving. Telefonische reservering geeft de deelnemer geen zekerheid met betrekking tot een opleidingsplaats.

4.7.   Bij een aantal opleiding wordt er naast het opleidingsgeld een aanvullend bedrag in rekening gebracht ten behoeve van voor deze opleidingen benodigde starterskit, boeken en examengeld.

4.8.   Bij enkele cursussen van The College is het mogelijk om het opleidingsgeld in termijnen te laten incasseren.

4.9.    Betaling van het opleidingsgeld (volledig, aanbetaling of de eerste automatische incasso) moet uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste les, op de rekening van The College zijn bijgeschreven.

4.10.  Bij niet tijdige betaling of na uitblijven betaling na herinnering, zal The College incassomaatregelen nemen. De kosten hiervoor, inclusief de buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de deelnemer.

5.       Annulering

5.1.   Alle annuleringen dienen schriftelijk en per aangetekende post te geschieden.

5.2.   De datum waarop het geprinte of digitale inschrijfformulier, de machtiging en de eventuele (aan)betaling is ontvangen door The College is de datum waarop de deelnemer definitief staat ingeschreven.

5.3.   De deelnemer kan tot twee maanden voor aanvang van de eerste les van de betreffende opleiding kosteloos zijn/haar inschrijving annuleren. Het opleidingsgeld wordt dan door The College teruggestort, exclusief de inschrijfkosten.

5.4.   Bij annulering door de deelnemer tussen twee maanden en vier weken voor aanvang van de eerste les van de betreffende opleiding, is de cursist 30% van het opleidingsgeld verschuldigd.

5.5.   Bij annulering door de deelnemer vier weken of korter voor de aanvang en de uiteindelijke aanvang van de eerste les van de betreffende opleiding, is het gehele opleidingsgeld verschuldigd.

5.6.   Wanneer de deelnemer, zonder opgaaf van redenen, niet bij de lessen van de opleiding verschijnt, vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld.

5.7.   Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de deelnemer vindt er geen restitutie van het opleidingsgeld plaats.

5.8.   Indien de deelnemer, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is, wordt de deelnemer, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere opleidingscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende opleidingscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit.

5.9.    In geval van overlijden van deelnemer wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd op de datum van overlijden. Het opleidingsgeld, met aftrek van kosten voor de opleiding tot aan de datum van overlijden, wordt aan de rechthebbende gerestitueerd.

5.10. De inschrijving van een deelnemer vervalt, wanneer de opleiding als gevolg van overmacht of andere niet aan The College toe te rekenen redenen, geen doorgang kan vinden. Het opleidingsgeld wordt in dit geval aan de rechthebbende gerestitueerd.

5.11. The College behoudt zich het recht voor de opleidingsdata en/of locatie, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen.

5.12. Bij wijziging van de opleidingsdata en/of locatie worden de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk voor aanvang van de les van de betreffende opleiding op de hoogte gebracht.

5.13. De deelnemer dient zich te gedragen zoals een behoorlijke deelnemer betaamt en de huisregels te volgen. Indien de deelnemer zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van The College dan wel lijf, eer of belangen van andere deelnemers toebrengt, behoudt The College zich het recht voor de overeenkomst met de deelnemer te ontbinden, zonder restitutie van het opleidingsgeld.

6.       Huisregels

6.1.   Een half uur voor aanvang van de les wordt de deelnemer toegang geboden tot het pand van The College.

6.2.   De deelnemer wordt geacht op tijd, althans voor aanvang van de les, aanwezig te zijn.

6.3.   Tijdens de les is het aan hebben staan van een mobiele telefoon niet toegestaan.

6.4.   De deelnemer wordt geacht de aan hem/haar toegewezen werkplek na gebruik schoon en ordelijk achter te laten.

6.5.   De deelnemer wordt geacht de materialen gereinigd achter te laten.

6.6.   Bij absentie van de deelnemer als gevolg van ziekte of andere dringende reden dient de deelnemer zich minimaal VIER uur van tevoren af te melden via het daartoe bestemde telefoonnummer van The College.

6.7.   De deelnemer dient voorbereid in de lessen te verschijnen (meenemen van de benodigde materialen, boeken, modellen en daarnaast de gemaakte huiswerkopdracht(en)).

6.8.   Van de deelnemer wordt tijdens de cursus een actieve en gemotiveerde houding verwacht.

6.9.   Roken is binnen het pand van The College niet toegestaan. 

7.       Diploma en examens

7.1.   De opleiding van The College kan worden afgesloten met een certificaat van The College zelf, dit is afhankelijk van de specifieke opleiding. Bij de informatie over de opleidingen op de website staat vermeld welke opleidingen afgerond worden met een certificaat.

7.2.   Het lesgeld is exclusief examen- of certificaatgeld.

8.       Bijkomende benodigdheden

8.1.   De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor benodigde modellen, tenzij in de opleiding anders is afgesproken.

8.2.   Wanneer het de deelnemer en daarbij ook een mededeelnemer niet is gelukt zich van een model te voorzien, bestaat de mogelijk om in onderling overleg met de mededeelnemers overeen te komen, dat de deelnemers op elkaar zullen oefenen. The College is in geen enkel geval gehouden de deelnemer van modellen te voorzien als de deelnemer niet zelf een model geregeld heeft.

8.3.   Wanneer de deelnemer ten behoeve van uitvoering van de eindopdracht van de betreffende opleiding niet voor een model heeft zorg gedragen, biedt The College de deelnemer de mogelijkheid bij haar een “model” te bestellen. De kosten ad € 150,- komen voor rekening van de deelnemer.

8.4.   Bij diverse opleidingen dient de cursist te beschikken over een door The College samengestelde starterskit. Deze zal de deelnemer bij aanvang van de eerste les van de betreffende opleiding ter hand worden gesteld. De educator zal tijdens de eerste les de deelnemers instrueren over het gebruik van de starterskit.

9.       Aansprakelijkheid

9.1.   The College is niet aansprakelijk voor enige schade anders dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid.

9.2.   The College is slechts aansprakelijk voor schade waartoe The College zich door middel van een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren.

10.   Auteursrechten

10.1. De auteursrechten op het door The College vervaardigde en aan de deelnemer verstrekte lesmateriaal berust bij The College. Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te dupliceren en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten The College

10.2. Al het werk dat door de deelnemer tijdens de lessen wordt vervaardigd, is eigendom van The College. Alle rechten van de deelnemer vervallen ten aanzien van het door de deelnemers vervaardigde werk.

10.3. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen vermeld in de studiegids en op de website.

11.   Persoonsgegevens

11.1. Naam- adresgegevens en e-mail gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het adressenbestand van The College en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de opleidingen en om de deelnemer desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen en trainingen verzorgd door The College.

11.2. De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van het onderwijs en na toestemming van de deelnemer.

12.   Klachten

12.1. Indien de deelnemer een klacht heeft naar aanleiding van deelname aan een opleiding, kan deze uitsluitend via het daarvoor bestemde klachtenformulier aan The College worden gericht.

12.2. De deelnemer ontvangt uiterlijk één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke, tevens inhoudelijke reactie van The College.

13.   Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zowel juridische als feitelijke, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.Laatste 5 ColorStories

...loading...
» Bekijk alle blogberichten